+31 (0)76 514 42 08 info@ratiolaw.nl

Procederen

Procedeer effectief

Als een conflict niet buiten de rechter om kan worden opgelost, dan wilt u kunnen beschikken over de expertise van een betrouwbare, gedreven en doortastende procesadvocaat. Een procesadvocaat die er alles aan doet om de zaak voor u te winnen.

Regel de zaak
RATIO LAW weet een dispuut meestal buitengerechtelijk op genoegzame wijze voor u af te wikkelen. Bijvoorbeeld door een minnelijke schikking, bemiddeling of alternatieve geschillenbeslechting als mediation. In bepaalde gevallen komt er toch een gerechtelijke procedure aan te pas. Bijvoorbeeld vanwege het grote belang, mogelijke precedentwerking of het feit dat uw wederpartij eenvoudigweg niet bereid is tot een redelijke oplossing.

Met een gespecialiseerde procesadvocaat
RATIO LAW heeft een passie voor en is een specialist op het gebied van het burgerlijk procesrecht. Zij staat u met kunde bij in uw civiele procedures voor de rechter met als doel een optimale uitkomst voor u.

“RATIO LAW doet er alles aan om de zaak voor u te winnen.”

Voor diverse procedures
Voorbeelden van procedures die RATIO LAW behandelt:

 • Dagvaardingsprocedures (bij de kantonrechter en civiele rechter)
 • Kort geding procedures (o.a. incasso kort geding en executie kort geding)
 • Verzoekschriftprocedures tot verkrijging van verlof voor conservatoir (bewarend) beslag
 • Verzoekschriftprocedures tot faillietverklaring
 • Verzoekschriftprocedures tot een voorlopig getuigenverhoor, deskundigenbericht of plaatsopneming (descente)
 • Verzoekschriftprocedures tot verkrijging van verlof tot tenuitvoerlegging (exequatur)
 • Verzoekschriftprocedures tot waarmerking als Europese executoriale titel
 • Betalingsbevelprocedures (bij internationale incassozaken)
 • Arbitrageprocedures
 • Bindend advies procedures (bijvoorbeeld bij een geschillencommissie)

Niet alleen in eerste aanleg bij de rechtbank maar ook in hoger beroep bij het gerechtshof is RATIO LAW uw advocaat. Voor cassatieadvies of civiele cassaties bij de Hoge Raad der Nederlanden kan RATIO LAW u in contact brengen met een cassatieadvocaat.

Haal uw recht
RATIO LAW kan voor u verkregen rechterlijke uitspraken met behulp van een deurwaarder ten uitvoer laten leggen (executie). Bijvoorbeeld door executoriale beslaglegging op bankrekeningen, loon of uitkeringen (boven de beslagvrije voet), vorderingen van de debiteur op klanten of andere partijen, woningen of bedrijfspanden, auto’s, schepen, inboedel en overige zaken.

Voor zowel eiser als gedaagde
RATIO LAW treedt veelvuldig op voor eisende partijen. Maar ook met enige regelmaat voor gedaagde partijen. Dus wordt u ten onrechte gedagvaard of anderszins in rechte betrokken? Ook dan is RATIO LAW uw advocaat en zal zij namens u ten overstaan van de rechter verweer voeren.

“RATIO LAW staat u bij in nationale én internationale kwesties.”

Met landelijke dekking
RATIO LAW is uiteraard actief in het ‘eigen’ arrondissement van de rechtbank Zeeland-West-Brabant waar de gerechten in Breda, Middelburg, Bergen op Zoom en Tilburg onder vallen. Maar ook in de overige arrondissementen in Nederland procedeert en adviseert RATIO LAW geregeld. RATIO LAW biedt u dus landelijke dekking.

Internationale dossiers
Niet alleen in nationale maar ook in internationale dossiers kan RATIO LAW iets voor u betekenen. RATIO LAW is dichtbij de Belgische grens gevestigd en behandelt frequent grensoverschrijdende zaken. Als u in België gevestigd of woonachtig bent, kan RATIO LAW uw belangen in Nederland uitstekend behartigen. In die zin is RATIO LAW graag uw Belgian desk. Maar RATIO LAW staat ook met enige regelmaat partijen uit andere (Europese) landen bij in allerhande zaken.

RATIO LAW kan u als buitenlandse partij o.a. helpen bij:

 • de incassering van uw vorderingen op Nederlandse partijen
 • de vestiging of uitwinning van zekerheden (zoals een bankgarantie, borgstelling, pandrecht, hypotheekrecht of eigendomsvoorbehoud) in Nederland
 • het leggen van conservatoir (bewarend) beslag op vermogensbestanddelen in Nederland
 • het starten van een dagvaardingsprocedure in Nederland
 • het indienen van een faillissementsaanvraag tegen uw wederpartij bij een Nederlandse rechter
 • het voeren van verweer in een tegen u aangespannen gerechtelijke procedure in Nederland
 • executie van een buitenlands vonnis of uitspraak in Nederland en zo nodig het verkrijgen van een verlof tot tenuitvoerlegging (exequatur) daartoe

Als u als Nederlandse partij een procedure, handelsgeschil, incasso of andere kwestie in het buitenland heeft, kan RATIO LAW die eveneens voor u oppakken en/of u in contact brengen met een buitenlandse advocaat.

RATIO LAW is al vele jaren actief lid van de specialisatievereniging de Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten (VIA). Door de strikte opleidingseisen van de VIA is RATIO LAW steeds op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving. U bent dus verzekerd van een professionele aanpak door een specialist bij uitstek.

RATIO LAW heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het rechtsgebied Burgerlijk Procesrecht (waaronder Arbitrage, Litigation en Beslag- en executierecht) geregistreerd. Deze registratie verplicht om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied. Op deze wijze weet u zich ervan verzekerd dat u te maken heeft met een advocaat die bekwaam is op dit terrein.

Wilt u meer weten?

Ik vertel u graag meer over wat ik voor u kan betekenen.

Handelsgeschillen

Wikkel een zakelijk conflict goed en snel af met behulp van een deskundige, ervaren en praktische geschiloplosser.

Contracten

Voorkom geschillen door zaken vooraf deugdelijk te laten vastleggen door een uitstekend jurist op het gebied van het contractenrecht.

Incasso

Ontvang betaling van uw facturen door de inschakeling van een volhardende, daadkrachtige en gespecialiseerde incassoadvocaat.